Бібліотека

Набор на учебу

Прийом 2018

Распечатка

 

Вход в систему

To prevent automated spam submissions leave this field empty.

новий стандарт освіти

Канал youTube

Случайная картинка

Випуск будівельників 2012

Форум

Яндекс.Метрика

 

МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Рейтинг@Mail.ru

Главная

1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 
Метою дисципліни є вивчення електрообладнання та схем електричних з'єднань електростан-цій і підстанцій, підготовка навчаючих до проведення різних заходів, спрямованих на підвищен-ня надійності їх роботи.
По завершенню освоєння даної дисципліни студент здатний і готовий:
• використовувати нормативні правові документи у своїй професійній діяльності);
• аналізувати науково-технічну інформацію, вивчати вітчизняний та зарубіжний досвід з тематики дослідження ;
• працювати над проектами електроенергетичних та електротехнічних систем та їх компонентів;
• розробляти прості конструкції електроенергетичних та електротехнічних об'єктів;
• графічно відображати геометричні образи виробів та об'єктів електроустаткування, схем і систем;
• контролювати режими роботи обладнання об'єктів електроенергетики;
• брати участь у складанні науково-технічних звітів;
• до приймання і освоєння нового обладнання.
Завданнями дисципліни є:
- Познайомити навчаючих з призначенням, основними параметрами, конструкцією і принципами роботи електротехнічного обладнання електростанцій і підстанцій;
- Познайомити навчаючих зі схемами електричних з'єднань електростанцій і підстанцій, розпо-дільних пристроїв, систем власних потреб електроустановок;,
- Познайомити учнів з заходами, спрямованими на підвищення надійності роботи електричних станцій та підстанцій.
 

2. МІСЦЕ ДИСЦИПЛІНИ В СТРУКТУРІ ОПП  ВНЗ
 
Дисципліна відноситься до базової частини професійного циклу основної освітньої програми підготовки спеціалістів за профілями "Високовольтні електроенергетика та електротехніка", "Нетрадиційні і поновлювані джерела енергії", "Релейний захист та автоматизація електроенер-гетичних систем", "Електричні станції", "Електроенергетичні системи та мережі "," Гідроелектростанції "," Електропостачання "," Менеджмент в електроенергетиці та електротехніці "напрямку 6.050701  " Електротехніка та електротехнології ".
Дисципліна базується на наступних дисциплінах: "Фізика", "Теоретична механіка", "Теоретичні основи електротехніки", Конструкційні та електротехнічні матеріали ", " Електричні машини та трансформатори ".
Знання, отримані по освоєнні дисципліни, необхідні для подальшого вивчення дисциплін: "Еле-ктричні мережі електричних систем", "Монтаж і налагодження електроустаткування електростанцій та електричних мереж", "Релейний захист і автоматика", "Експлуатація електроустаткування електростанцій та електричних мереж", "Організація і технологія ремонту електроустаткування електростанцій та електричних мереж",
 

3. РЕЗУЛЬТАТ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ

 
У результаті освоєння навчальної дисципліни, навчаючі повинні демонструвати наступні ре-зультати освіти.
Знати:
схеми і основне електротехнічне та комутаційне обладнання електричних станцій і підстанцій; нормативні документи (ГОСТ, стандарти) по електроустаткуванню, схемами розподільних при-строїв; основні режими роботи електроустаткування електростанцій і підстанцій;
Вміти:
• застосовувати і експлуатувати електрообладнання електричних станцій і підстанцій;
• аналізувати технічну інформацію по електроустаткуванню, схемами електричного з'єднань станцій і підстанцій ;
• працювати над проектами електростанцій і підстанцій;
• розробляти прості конструкції електростанцій і підстанцій;
• графічно відображати схеми розподільних пристроїв;
Володіти:
методиками виконання розрахунків стосовно до використання електротехнічних і конструкцій-них матеріалів; навичками дослідницької роботи; методами аналізу режимів роботи електрое-нергетичного та електротехнічного обладнання та систем ; навичками проведення стандартних випробувань електроенергетичного та електротехнічного обладнання і систем ; навичками в оформленні типових розрахунків, науково-технічних звітів ; навичками до освоєння нового об-ладнання .
 

4. Зміст лекційно-практичних форм навчання

 
4.1. Лекції:
 
1. Сучасні типи електростанцій та підстанцій, особливості їх технологічного процесу
Перспективні джерела електроенергії. Розподіл навантаження між електростанціями різних типів. Поняття про графіки навантажень електростанцій і підстанцій. Надійність електропостачання споживачів. Економічні та екологічні проблеми енергетики.
 
2. Нагрівання провідників і електричних апаратів
Загальні відомості про струми короткого замикання. Нагрівання провідників і електричних апа-ратів в тривалих режимах і при коротких замиканнях. Допустимі температури нагріву. Термічна і електродинамічну стійкість провідників і електричних апаратів.
 
3. Синхронні генератори і компенсатори
Основні параметри та експлуатаційні характеристики. Конструктивні особливості. Системи охолодження. Сучасні системи збудження і вимоги до них. Способи включення генераторів в мережу. Перспективи поліпшення характеристик генераторів.
 
4. Силові трансформатори та автотрансформатори
Основні параметри та конструктивні особливості. Системи охолодження. Теплові режими тран-сформаторів. Особливості автотрансформаторів. Способи зміни коефіцієнта трансформації
 
 
5. Комутаційні електричні апарати
Відключення в колі змінного струму. Процес гасіння електричної дуги в комутаційних апаратах. Дугогасильні пристрої електричних апаратів змінного і постійного струму. Типи вимикачів та їх конструктивні особливості. Основні параметри та експлуатаційні характе-ристики сучасних вимикачів, роз'єднувачів та інших електричних апаратів.
 
6. Вимірювальні трансформатори та пристрої.
Трансформатори напруги, трансформатори струму, ємнісні подільники напруги. Відомості про конструкції. Параметри, схеми з'єднання обмоток, схеми включення. Області застосування.
 
7. Електричні схеми електростанцій і підстанцій
Види електричних схем. Роль і взаємозв'язок елементів. Призначення та особливості структурних і принципових схем конденсаційних електростанцій (КЕС), теплоелектроцентралей (ТЕЦ), атомних електростанцій (АЕС), гідроелектростанцій (ГЕС), парогазових установок (ПГУ), газотурбінних установок (ГТУ) і підстанцій (ПС).
 
8. Власні потреби електростанцій та підстанцій
Призначення, роль і вплив на надійність роботи електростанцій. Способи електро-постачання власних потреб. Витрата електроенергії на власні потреби.
 
9. Схеми розподільних пристроїв електроустановок
Типові групи схем, їх характеристики, умови функціонування і область застосування. Заземлення в електроустановках і режим нейтралі. Забезпечення безпеки обслуговуючого персоналу електроустановок. Системи вимірювання, контролю, сигналізації й управління. Джерела оперативного струму.
 

4.2. Практичні заняття:

Можливі режими роботи нейтралей електричних мереж.
Навантажувальна здатність силових трансформаторів.
Можливі режими роботи автотрансформаторів.
Можливі варіанти електричних схем розподільних пристроїв при заданих початкових умовах.
Навантажувальна здатність кабелів при різних умовах прокладки і різної ізоляції. Шинні конс-трукції, які застосовуються в електроустановках.
Структурні схеми КЕС, ТЕЦ, АЕС.
Структурні схеми ГЕС, ГАЕС, ПГУ, ГТУ.
Системи вимірювань і контролю на підстанціях.
 
4.3. Лабораторні роботи:
 
№ 1. Конструкція і принцип роботи маломасляних і бакових вимикачів.
№ 2. Конструкція і принцип роботи повітряних та вакуумних вимикачів.
№ 3. Конструкція і принцип роботи елегазових і електромагнітних вимикачів.
№ 4. Конструкція і принцип роботи вимикачів навантаження та роз'єднувачів.
№ 5. Вимірювальні трансформатори струму.
№ 6. Вимірювальні трансформатори напруги.
№ 7. Запобіжники.
№ 8. Комутаційні апарати напругою до 1 кВ.
№ 9. Конструкція КРУ і КРУЕ.
 
3.4. Розрахункові завдання:
Розробка варіантів структурної схеми електростанції чи підстанції.
Складові струмів короткого замикання та їх визначення при заданих початкових умовах.
4.5. Курсовий проект:
 
Розробка електричної частини станції або підстанції при заданих початкових умовах.
 
5. ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ
 
Лекційні заняття проводяться у формі лекцій з використанням фрагментів мульти-медійного курсу лекцій на основі програми POWER POINT, комп'ютера і проектора.
Практичні заняття проводяться в традиційній формі, при якій всі студенти групи активно пра-цюють.
Лабораторні роботи проводяться в спеціалізованій навчальної лабораторії, яка оснащена необ-хідним електрообладнанням та лабораторними стендами.
Розрахункове завдання та проекти виконуються студентами при відповідній консультації викладача.
Самостійна робота включає підготовку до контрольної роботи, виконання та оформлення роз-рахункового завдання, підготовку його до захисту, підготовку до заліку та іспиту.
 
6. ОЦІНОЧНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ, ПРОМІЖНОї   АТЕСТАЦІЇ ЗА ПІДСУМКАМИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Для поточного контролю успішності використовуються контрольні роботи, усне опитування, тести, контроль виконання окремих розділів і захист розрахункового завдання, під-готовка до лабораторних робіт та їх захист.
Атестація з дисципліни - іспит.
Оцінка за освоєння дисципліни визначається оцінкою на іспиті.
У додаток до диплома вноситься оцінка на іспиті за 7 семестр.
 
7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Для забезпечення освоєння дисципліни є навчальна аудиторія, оснащена мультимедійними засобами, і лабораторія електрообладнання електростанцій та підстанцій.
 

Новини

Новые пользователи

  • aloha
  • PravdaYa
  • persik
  • psyagia
  • clarissavinerej

Сейчас на сайте

Сейчас на сайте 0 пользователей и 8 гостей.